Areál zahrady DDM JM, Šalounova

zavřít
Areál zahrady DDM JM, Šalounova
 

Areál zahrady DDM JM, Šalounova

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Vstup a využívání areálu zahrady DDM JM, Šalounova je pouze na vlastní nebezpečí! Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento provozní řád, provozní řád skateboardového hřiště a provozní řád víceúčelového hřiště.
2. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu zahrady DDM JM, Šalounova zakázán bez doprovodu zákonného zástupce dítěte.

HŘIŠTĚ NÍZKÝCH LAN
1. Hřiště nízkých lan je primárně určeno pro děti a mládež od 6 do 18 let.'
2. Vstup na hřiště nízkých lan je zakázán:
- pokud je herní zařízení kluzké, vlhké, zamrzlé nebo poškozené,
- pokud na herním zařízení zjistíte závadu,
- pokud se na ploše hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví.
3. V horkém počasí může být povrch herních prvků zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku.

V CELÉM AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
1. Kouření, konzumace alkoholu a užívání návykových látek.
2. Manipulace s otevřeným ohněm.
3. Vstup se psy a jinými zvířaty.
4. Poškozování zařízení, vybavení a zeleně areálu.
5. Donášet ostré a skleněné předměty.
6. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
7. Stanování a nocování.
8. Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy do vybavení areálu.
9. Reprodukce hudby.
10. Vjezd motorovými vozidly.

NÁVŠTĚVNÍK AREÁLU JE POVINEN
1. Řídit se provozním řádem.
2. Dodržovat pokyny pracovníků DDM JM.
3. Udržovat čistotu.
4. Hlídat si své osobní věci.
5. Chovat se slušně a ukázněně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe.

BEZPEČNOST
1. V případě úrazu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc a o každé takové události neprodleně informovat provozovatele.
2. V případě zjištění závad neprodleně kontaktujte provozovatele
3. Nedodržuje-li návštěvník areálu tento provozní řád, provozní řád skateboardového hřiště a provozní řád víceúčelového hřiště, je provozovatel nebo jím pověřená osoba oprávněna jej z areálu vykázat.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Záchranná zdravotní služba - 155
Hasiči - 150
Policie ČR - 158
Městská policie - 156
IZS - 112

PROVOZOVATEL
Dům dětí a mládeže Jižní Město
Šalounova 2024
149 00  Praha 4
Telefon: 778 473 546