Všeobecné podmínky - Kroužky

zavřít
 

Všeobecné podmínky - Kroužky

Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě nás. Budeme se snažit, abychom Vaši důvěru nezklamali.

● ŽÁDOST O VRÁCENÍ PLATBY
- Žádost o vrácení platby 2017-2018 (docx)

● ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Účastník je závazně přihlášen do zájmové činnosti (dále jen ZČ) DDM JM až po zaplacení úplaty a odevzdání vyplněné přihlášky.
- Při nesplnění této podmínky v určeném termínu nebude účastníkovi umožněna činnost v ZČ.
- Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem účastníka, který tímto podpisem potvrzuje pravdivost uvedených údajů a skutečnost, že se seznámil se „Všeobecnými podmínkami pro zájmovou činnost DDM JM“.
● PŘIHLÁŠKA
- Přihlášku do ZČ obdržíte při první lekci od lektora vaší ZČ.
- Vyplněnou přihlášku do ZČ je nutné odevzdat v tištěné podobě při následující lekci lektorovi.
● PLATBA
- Platba probíhá ve dvou splátkách - za 1. a 2. pololetí nebo jako platba za celý školní rok.
- Splátka na 1. pololetí musí být zaplacena do následující lekce ZČ.
- Splátka na celý školní rok musí být zaplacena do následující lekce ZČ.
- Splátka na 2. pololetí pak do 31. 1. 2018.
- V přihlášce je nutné zaškrtnout výběr platby (pololetní / celoroční)
- V případě potřeby daňového dokladu – faktury k platbě za ZČ, je nutné požádat o jeho vystavení před uhrazením platby.
● JAK A KDE PLATIT
- V hotovosti: Pokladna, DDM JM, Šalounova 2024 - úterý - 14.00-17.00 hodin, čtvrtek - 14.00-18.00 hodin. Při hotovostní platbě je nutné mít s sebou originál nebo kopii přihlášky do ZČ.
- Bezhotovostně: zasláním platby na účet 9630041/0100. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol!
● POČET LEKCÍ
- DDM JM garantuje odučit nejméně 30 lekcí v ZČ za školní rok.
- V případě snížení počtu lekcí se DDM JM zavazuje vrátit klientovi poměrnou částku za neodučené lekce.
- Suplované a nahrazené lekce v jiném termínu se počítají jako lekce odučené.
- V případě, že kroužek je plánován na kratší dobu, než je 30 lekcí, je o tom klient předem informován.
● ODPADLÉ LEKCE
- V případě nepřítomnosti lektora se DDM JM snaží zajistit suplování.
- Pokud není možné zajistit suplujícího lektora, bude ZČ jednorázově zrušen a klienti budou o této skutečnosti neprodleně informováni telefonicky, pomocí SMS nebo e-mailem.
● ZRUŠENÍ KROUŽKU
- V případě, že by byl ZČ zrušen z organizačních důvodů, je klientovi vrácena poměrná částka za neodučené lekce.
● POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DO ZČ
- Pozdější přihlášení účastníka do ZČ je u většiny kroužků možné.
- V tomto případě je u ceny uplatňováno snížení úplaty podle níže uvedené tabulky:
Celoroční platba:
září 100%
říjen 100%
listopad 90%
prosinec 80%
leden 70%
1. pololetí:
září 100%
říjen 100%
listopad 80%
prosinec 60%
leden 30%
2. pololetí:
únor 100%
březen 100%
duben 80%
květen 60%
červen 30%
● VRÁCENÍ PLATBY
- Platba za ZČ či její poměrná část může být vrácena pouze v níže uvedených případech:
- dlouhodobá nemoc nebo úraz s absencí delší než 4 týdny po sobě jdoucí (nutné doložit lékařským potvrzením)
- změnou trvalého bydliště (nutné doložit OP zákonného zástupce nebo účastníka)
- Pro žádost o vrácení platby využijte formulář „Žádost o vrácení platby - Zájmové kroužky“, který je k dispozici na www.ddmjm.cz (Kroužky -> Všeobecné podmínky)
- O oprávněnosti žádosti rozhodne ředitel DDM JM do 14 dnů od jejího podání.
● KDY NELZE SNÍŽIT ÚPLATU NEBO VRÁTIT PLATBU
- Pokud chce klient uplatnit snížení úplaty či vrácení platby z důvodu dřívějšího ukončení docházky do ZČ.
- Pokud chce klient uplatnit snížení úplaty či vrácení platby z důvodu přerušení docházky do ZČ.
- A ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny v části „Pozdější přihlášení účastníka do ZČ“ a „Vrácení platby“.
● PŘEHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
- V případě odevzdání přihlášky a zaplacení ZČ je přehlášení z jednoho kroužku na jiný kroužek možné pouze v pololetí školního roku.
● ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA
- Podpisem na přihlášce zákonný zástupce účastníka ZČ potvrzuje jeho zdravotní způsobilost pro aktivní činnost v ZČ.
- V případě změn ve zdravotním stavu klienta je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost nahlásit neprodleně lektorovi ZČ.
● ODPOVĚDNOST DDM JM ZA CENNÉ VĚCI ÚČASTNÍKA
- DDM JM zodpovídá za cenné věci a mobilní telefony účastníků pouze v případě, že je účastník uloží do úschovy k vedoucímu zájmového útvaru.
● DOCHÁZKA
- Evidence docházky je vedena podle zákona, je pravidelně kontrolována a dostupná zákonným zástupcům.
- Nepřítomnost účastníka je nutné omluvit telefonicky na telefonních číslech DDM JM nebo e-mailem u lektora nebo kontaktní osoby v DDM JM.
● PŘÍTOMNOST RODIČŮ NA ZČ
- Po dohodě s lektory je možné připravit ukázkovou hodinu pro rodiče.
- V jiném případě prosíme o nenarušování průběhu ZČ.
● BEZPEČNOST
- Při veškeré činnosti jsou členové ZČ povinni dodržovat Provozní a Vnitřní řád DDM JM a dbát pokynů lektora.
● KDY NENÍ MOŽNÉ PŘIJMOUT KLIENTA DO ZČ
- Pokud nemá ve stanoveném termínu odevzdanou přihlášku.
- Pokud nemá ve stanoveném termínu zaplacenou úplatu.
- Pokud jeho zdravotní stav není slučitelný s povahou a náplní ZČ.
● ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 17/18 V DDM JM
- Začátek a konec školního roku v DDM JM*
Začátek činnosti ZČ - 18. září 2017
Konec činnosti ZČ - 15. června 2018
- Přerušení činnosti ZČ
Den české státnosti - 28. září 2017
Podzimní prázdniny - 26. října 2017 – 27. října 2017
Den vzniku samostatného československého státu - 28. října 2017
Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopadu 2017
Vánoční prázdniny a svátky - 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Jarní prázdniny 1-5 - 5. února 2018 – 11. února 2018
Velikonoční prázdniny - 29. března 2018
Velký pátek - 30. března 2018
Velikonoční pondělí - 1. dubna 2018
Svátek práce - 1. května 2018
Den vítězství - 8. května 2018
* Některé kroužky mají individuální začátek i konec činnosti.