Všeobecné podmínky - Tábory

zavřít
 

Všeobecné podmínky - Tábory

Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě nás. Budeme se snažit, abychom Vaši důvěru nezklamali.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
● Účastník je závazně přihlášen na tábor DDM JM až po zaplacení úplaty a odevzdání vyplněné přihlášky.
● Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem účastníka, který tímto podpisem potvrzuje pravdivost uvedených údajů a skutečnost, že se seznámil s podmínkami účasti dítěte na táboře, které jsou součástí přihlášky.

PŘIHLÁŠKA
● Přihlášku na tábor obdržíte v elektronické podobě na váš e-mail, který uvedete při přihlášení.
● V případě, že si přejete poslat přihlášku v tištěné podobě, nezapomeňte při přihlášení uvést vaši adresu.
● Vyplněnou přihlášku na tábor je nutné zaslat v elektronické podobě (scan) na e-mail kontaktní osoby nebo v tištěné podobě na adresu DDM JM a to nejpozději do termínu, který je uveden v přihlášce (v propozicích) nebo v průvodním e-mailu.

PLATBA
● Platbu je nutné uskutečnit do termínu, který je uveden v přihlášce (propozicích) nebo v průvodním e-mailu.

JAK A KDE PLATIT
● V hotovosti: Pokladna, DDM JM, Šalounova 2024. Při hotovostní platbě je nutné mít s sebou originál přihlášky.
● Bezhotovostně: zasláním platby na účet 9630041/0100.
● Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, aby byla platba dohledatelná. Ten je uveden v přihlášce (propozicích) nebo v průvodním e-mailu.

STORNO PODMÍNKY PRO TUZEMSKÉ TÁBORY (POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ)
● 15 - 3 dny - 50%
● méně než 3 dny - 70%
● neomluvená neúčast - 100 %
● V případě onemocnění se na základě lékařského potvrzení vrací účastníkovi poměrná částka, snížena o fixní náklady související s realizací tábora.
● U všech případů se účtuje manipulační poplatek 100 Kč.

VRÁCENÍ PLATBY
● Pro žádost o vrácení platby využijte tento formulář „Žádost o vrácení platby - Zájmové tábory“
● O oprávněnosti žádosti rozhodne ředitel DDM JM do 30 dnů od jejího podání.

POTŘEBUJETE VYSTAVIT FAKTURU PRO ZAMĚSTNAVATELE?
● Vyplňte v přihlášce část „Požaduji vystavit fakturu pro zaměstnavatele“.
● Název zaměstnavatele / Fakturační adresa / IČO

ZRUŠENÍ TÁBORA
● V případě, že by byl tábor zrušen z organizačních důvodů, je klientovi vrácena celá zaplacená částka bez storno poplatku.

CENA TÁBORA
● Dotovaná (snížená cena) - je určena pouze pro účastníky s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy.  Dotaci poskytuje hlavního město Praha a není dostupná u všech táborů, které naše organizace nabízí.
● Nedotovaná cena - je určena pro účastníky, kteří nemají bydliště na území hlavního města Prahy.

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE ÚČASTNÍKA
● V případě, že je tábor delší 5 dnů, je nutné s přihláškou odevzdat ještě „Platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovacích akcích“. Formulář dostanete s přihláškou. Platnost formuláře je 1 rok od vystavení. Je možné využít „Posudku“ např. ze školy v přírodě nebo z jiného tábora, který splňuje náležitosti podle vyhlášky 106/2001 Sb. (148/2004 Sb., 320/2010 Sb.), příloha č. 3. Odevzdat můžete originál posudku, kopii posudku nebo zaslat elektronický scan posudku. 
● Při odjezdu tábora je nutné podepsat předložený formulář „Prohlášení o bezinfekčnosti“, potvrzení, že dítěti nenařídil lékař karanténní opatření, a že v posledních dvou týdnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou.
● Při odjezdu táboru je nutné odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny. Pro účely tábora stačí fotokopie. DDM JM však nepřebírá odpovědnost za případné komplikace při akceptaci kopie zdravotní kartičky ošetřujícím lékařem.

ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA
● Podpisem na přihlášce zákonný zástupce účastníka potvrzuje jeho zdravotní stav pro aktivní činnost na táboře.
● Jakékoliv chronické nebo aktuální zdravotní potíže účastníka je nutné při odjezdu konzultovat se zdravotníkem tábora, včetně medikace léků.
● Neúplné informace o zdravotním stavu dítěte uvedené v přihlášce a v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, mohou vést ke špatné nebo mylné diagnóze zdravotníka při zdravotních potížích účastníka nebo mohou vést ke zbytečným nedorozuměním při komunikaci např. se záchrannou službou.

ODPOVĚDNOST DDM JM ZA CENNÉ VĚCI ÚČASTNÍKA
● DDM JM zodpovídá za cenné věci a mobilní telefony účastníků pouze v případě, že je účastník uloží do úschovy k vedoucímu tábora.

PŘÍTOMNOST RODIČŮ NA TÁBOŘE
● Návštěvy rodičů na táboře, pozdější příjezdy či dřívější odjezdy účastníků tábora jsou možné pouze po dohodě s hlavním vedoucím.

BEZPEČNOST
● Při veškeré činnosti jsou účastníci tábora povinni dodržovat Vnitřní řád a Denní režim tábora a dbát pokynů vedoucích.
● Porušení řádu může vést k vyloučení účastníka z tábora. V tomto případě hradí náklady s tímto spojené zákonný zástupce účastníka.

PŘEDÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PŘI PŘÍJEZDU
● Nezletilý účastník může být vydán pouze zákonným zástupcům.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘIJMOUT KLIENTA NA TÁBOR
● Pokud nemá ve stanoveném termínu odevzdanou přihlášku.
● Pokud nemá ve stanoveném termínu uhrazenou platbu za tábor.
● Pokud jeho zdravotní stav není slučitelný se zaměřením a obsahem tábora.